Chương trình khóa học RPA (Robotic Process Automation) online.

>> Đăng ký khóa học tại đây << 


Phần 1: Lập trình VBA trong Excel
Buổi 1: Giới thiệu chung, tạo macro, ghi macro
Buổi 2: Hộp thoại thông báo
Buổi 3: Biến trong VBA – P1
Buổi 4: Biến trong VBA – P2
Buổi 5: Worksheets, Range, Cells – P1
Buổi 6: Worksheets, Range, Cells – P2
Buổi 7: Hàm trong VBA (một số hàm hay dùng)
Buổi 8: Cấu trúc điều kiện (IF THEN, Select Case) và cấu trúc logic (And, Or, Not)
Buổi 9: Cấu trúc vòng lặp (For Each, Do Loop)
Buổi 10: Sub, Function – P1
Buổi 11: Sub, Function – P2
Buổi 12: Mảng trong VBA (Array) – P1
Buổi 13: Mảng trong VBA (Array) – P2
Buổi 14: Một số bài tập về Array
Buổi 15: Một số bài tập về Array
Buổi 16: Đối tượng Dictionary – P1
Buổi 17: Đối tượng Dictionary – P2
Buổi 18: Một số bài tập áp dụng Dictionary
Buổi 19: Một số bài tập áp dụng Dictionary

Phần 2: UiPath